Hledat zde:
Vyhledávání je nasazeno na celý server zemepis.com.
Státy A - Z:
Informace o jednotlivých státech.
O serveru:
Geografický server zemepis.com si dává za úkol poskytnout všem maximální množství zeměpisných informací nejenom o České republice, ale také celém světu a to v češtině a zdrama. Spolupracujem se serverm půjčky bez registru ihned.
Zemepis.com> Fyzická geografie> Pedosféra> Půdotvorné procesy

Tisknou stránku

PŮDOTVORNÉ (PEDOGENETICKÉ) PROCESY

Půdotvorný proces je souhrn rozmanitých fyzikálních, chemických a biologických procesů probíhajících v půdách a podmiňujících příslušné složení a vlastnosti půdní hmoty. Půdotvorné procesy zahrnují rozklad jedněch minerálních a organických sloučenin a tvorbu jiných a odnos různých látek z půdní hmoty a přínos nových látek do půdy. Každý dílčí i hlavní půdotvorný proces probíhající na daném místě závisí na konkrétní kombinaci půdotvorných faktorů a podmínek, a to např. na půdotvorném substrátu (matečné hornině), geomorfologických podmínkách (pedogeneze v antagonistickém vztahu k morfogenezi), klimatických, hydrologických a biotických činitelích, stáří území a antropogenním činiteli.

Půdotvorné procesy rozlišujeme na

 • obecné půdní mikroprocesy, kdy dochází k působení významných fyzikálních, chemických a biologických jevů a reakcí na pevnou, plynnou a kapalnou fázi půdy a na půdní organismy. Obecné půdní mikroprocesy zahrnují výměnu látek mezi půdou a vnějším prostředím a nejsou specifické pro určité horizonty a skupiny půd.
 • speciální půdotvorné procesy, jenž zahrnují komplexní kombinaci půdních mikroprocesů a vedou ke vzniku určitých půdních horizontů a významných znaků půdních taxonů. Speciální půdotvorné procesy rozdělujeme na
 1. nárůst a ztrátu hmoty v půdě,
 2. translokaci hmoty v půdě a
 3. transformaci látek v půdě.
 • půdotvorné makroprocesy, což jsou komplexy speciálních půdotvorných procesů; vedou ke genezi skupin půdních typů.

Nárůst a ztráta hmoty v půdě

 • kumulace,
 • obohacování,
 • vyluhování,
 • eroze,
 • salinizace,
 • metanizace (spjata s humifikací).

Translokace hmoty v půdě

Translokační půdotvorné procesy jsou vázány na kyselost půdy. Pomocí vody dochází k přesunu minerálů, látek a částic v půdě. Translokační procesy zahrnují

 • eluviaci (ochuzování) a iluviaci (obohacování),
 • kalcifikaci a dekalcifikaci,
 • alkalizaci a dealkalizaci,
 • lesivaci, což je obohacování půdy o jílovité minerály a koloidy na ně vázané;
 • illimerizaci, což je mechanický přesun jílových částic prosakující vodou z horní části půdy do spodní ve slabě až středně kyselém prostředí;
 • pedoturbaci, tj. mísení půd,
 • podzolizaci, což je proces, při kterém dochází k hlubokému chemickému rozkladu minerální části půdy především vlivem kyselých humusových látek (fulvokyselin), k uvolnění seskvioxidů (Fe2O3 a Al2O3) a jejich přesunu z vrchní části půdy do spodní, kde se hromadí. Podzolizace je vždy spjata se silně kyselým humusem.
 • glejizace, což je redukce trojmocného železa na dvojmocné a s tím většinou spjatá změna barvy půdy na zelenavou či modravou. Glejizace probíhá pod vlivem vysoko položené hladiny podzemní vody.
 • oglejení, což je proces spjatý s provlhčením půdní hmoty povrchovou (srážkovou nebo povodňovou) vodou, které se střídá s obdobími prosychání. Za převlhčení dochází díky migraci železa, manganu a hliníku k vybělení půdní hmoty a za prosychání půda díky vysrážení těchto prvků získává jakési “mramorování”.
 • bioturbace, tj. zapracování organického materiálu do půdy.

Transformace látek v půdě (hlavně přeměna minerálů)

 • dekompozice,
 • syntéza,
 • humifikace,
 • rašelinění,
 • mineralizace,
 • lateritizace (feralitizace), která probíhá ve stále vlhkém horkém rovníkovém a tropickém podnebí. Při lateritizaci dochází k vyplavování kyseliny křemičité H2SiO3 z půdní hmoty a v půdě zůstává Fe2O3 a Al2O3. Sloučeniny železa dávají půdě žluté až červené zbarvení.
 • hnědnutí (brunifikace), kdy dochází chemickým zvětráváním a tvorbou sekundárního křemičitého jílu k uvolňování trojmocného železa a zabarvování půdy dohněda.
 • rubifikace, k níž dochází v subtropech a tropech a je spjata se střídáním dešťových a suchých období. Rubifikace je spjata s odželezněním (feritizací), kdy železo uvolněné z minerálů a přeměněné na oxid zbarvuje půdu do červena.
 • alitizace,
 • glejizace,
 • oglejení.

Poznámka. Jako novotvary označujeme druhotné útvary, které se v půdním profilu vytvořily během půdotvorného procesu. Jsou zpravidla charakteristické pro jednotlivé půdní horizonty.

© Zeměpis.com 2002 - 2021   |

Autor stránek zemepis.com nezodpovídá za obsah zde uveřejněných materiálů. Práva na všechny texty vlastní autor serveru! Publikování nebo další šíření obsahu serveru zemepis.com je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno a protiprávní - tedy vymahatelné soudně po osobě která jedná v rozporu s autorským právem.